Pozvánka na řádnou valnou hromadu 

CleverMaps, a.s., IČ: 05215480, se sídlem Vídeňská 101/119, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7887 („Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („ZOK“), na den 23. 5. 2024 od 11.00 hodin
řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat za využitím technických prostředků
Google Meet prostřednictvím elektronické pozvánky („VH“).

Pořad jednání:
1. Zahájení
2. Ověření usnášeníschopnosti VH
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
4. Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní
období roku 2023
5. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné
účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi
ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za účetní období roku 2023 a stanoviska k návrhu představenstva
Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023
6. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023 a úhrada ztráty Společnosti
za účetní období roku 2023
7. Závěr valné hromady

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:
K bodu 4. pořadu jednání VH navrhuje představenstvo Společnosti přijetí následujícího usnesení:
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti bere na vědomí Zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské
činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023.“
Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno
zpracovat a předložit valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o
stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.
Zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za
účetní období roku 2023 bude v souladu s příslušným ustanovením stanov Společnosti uveřejněna na
internetových stránkách Společnosti.
Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:
K bodu 5. pořadu jednání VH navrhuje představenstvo Společnosti přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada Společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její
kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023,
stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023 a stanoviska k návrhu
představenstva Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2023.“

Zdůvodnění:
Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna
předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné
účetní závěrky Společnosti za příslušné účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi
ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na
úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023 bude v souladu s příslušným
ustanovením stanov Společnosti uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a současně bude
pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti až do dne konání valné
hromady, a to počínaje dnem (.). dubnem 2024, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00
hod

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:
K bodu 6. pořadu jednání VH Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023 a
úhrada ztráty Společnosti za účetní období roku 2023 navrhuje představenstvo Společnosti přijetí
následujícího usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2023 a bere na vědomí, že ke dni 31. 12. 2023 Společnost vykázala ztrátu ve výši -3 982 432,13 Kč. Valná
hromada tímto rozhoduje, že ztráta Společnosti za účetní období roku 2023 ve výši - 3 982 432,13 Kč
bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.”

Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno
předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné účetní období.
Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2023 bude v souladu s příslušným
ustanovením stanov Společnosti uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a současně bude
pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti až do dne konání valné
hromady a následně po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení řádné účetní závěrky Společnosti
za účetní období roku 2023, a to počínaje dnem (.). dubnem 2024, v každý pracovní den v době od
10.00 hod. do 15.00 hod.

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno
předložit valné hromadě ke schválení návrh na úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období,
přezkoumaný dozorčí radou Společnosti.

Přílohy (účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a pozvánka na valnou hromadu) naleznete ZDE.